کوچینگ نوشتن

راه‌نما و راه‌بر شما در مسیر نویسندگی و تولید محتوا

مقالات تخصصی

راهنمای فرآیند جلسات کوچینگ

کوچینگ (Coaching) به فرآیندی گفتگومحور می‌گویند که از طریق طرح پرسش‌های اساسی و ریشه‌یابی مسئله‌هایی که شخص در مسیر رسیدنش به هدف مدنظر با آن‌ها روبه‌روست، یک نقشه راهنما یا برنامه‌ی کاربردی طراحی می‌شود.

فهرست